เงื่อนไขการเข้ารับบริการ OnePlus Service Center

ที่ตั้งศูนย์บริการ OnePlus Service Center

สถานที่ ศูนย์การค้ามาบุญครอง (MBK Center) ชั้น 5 ห้อง B 4004000 (ข้างร้าน Fotofile โซน B)

เปิดทำการทุกวัน เวลา 10.00 น.– 20.00 น.

การใช้บริการซ่อม/เคลม OnePlus

1. สำหรับลูกค้า walk-in สามารถรอรับเครื่องได้เลย โดยช่างจะ รับเครื่องประเมินความเสียหายและแจ้งค่าใช้จ่ายในกรณีเครื่องนอก ประกัน หลังจากนนั้จะใช้เวลาซ่อมไม่เกิน2ชั่วโมง

2. สำหรับลูกค้าในกรุงเทพที่ส่งเครื่องผ่านCall-Center 02 793 3818 จะมีระยะเวลาดาเนินการ 9 วัน ทาการ (รวมระยะเวลาขนส่ง)

3. สำหรับลูกค้าต่างจังหวัด ส่งเครื่องผ่าน Call-Center 02 793 3818 จะมีระยะเวลาดาเนินการ 14 วัน (รวมระยะเวลาขนส่ง)

4. ในกรณีที่เครื่องเสียหายต้องการเปลี่ยนอะไหล่และช่างไม่มีอะไหล่สำรอง ช่างจะเสนอเครื่องสารองให้ลูกค้าและจำเป็นต้องยืน ระยะเวลากำหนดซ่อมออกไป จะมีการแจ้งให้ลูกค้าทราบ

5. สงวนสิทธ์ิการให้บริการเฉพาะเครื่องศูนย์ไทยเท่านนั้น

ข้อควรระวัง

1. ห้ามลูกค้าส่งเครื่องมาเองเด็ดขาด นอกจากอาจทำให้เกิดความล่าช้าในการขนส่ง และกรณีสูญหายทางเราจะไม่สามารถรับผิดชอบค่าเสียหายได้

2. กรณีลูกค้าติดต่อผ่าน Call-Center กรุณาแนบสำเนาบัตรประชาชนมาด้วยทุกครั้ง พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง

3. กรุณาตรวจสอบสภาพเครื่องก่อนส่งซ่อมและเก็บหลักฐานให้เรียบร้อย

เงื่อนไขการรับประกัน
1. กรณีข้อยกเว้นของการรับประกัน (เครื่องนอกประกัน)

1.1 เครื่องโทรศัพท์และอุปกรณ์เสริมที่เกินระยะเวลาการรับประกัน

1.2 ไม่มีบัตรรับประกันและหลักฐานการซื้อที่ถูกต้อง ยกเว้นกรณีที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้อยู่ภายในระยะเวลาการรับประกัน (รวมทั้งการเปลี่ยนเครื่อง การคืนเครื่อง การซ่อมเครื่อง)

1.3 ไม่ใช่ข้อผูกมัดในการรับประกันอย่างเป็นทางการของ OnePlus เช่น ภาระผูกพันทางวาจาของตัวแทนจําหน่ายและกรณีอื่นๆ

1.4 ความบกพร่องหรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างไม่ถูกต้อง เช่นการตกพื้น การแตกอัด โดนความชื้น

1.5 เครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์เสริม OnePlus ชํารุดเสียหายเนื่องจากภัยธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ นํ้าท่วม แผ่นดินไหวหรือฟ้าผ่า

1.6 อาการชํารุดเกิดจากการใช้งานหรือการบํารุงรักษาไม่ถูกต้องตามที่กําหนดไว้ในคู่มือการใช้งาน เช่นการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม อุณหภูมิสูงเกินหรือตํ่าเกิน การใช้อุปกรณ์เสริมที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ของ OnePlus ฯลฯ

1.7 การสึกหรอตามธรรมชาติ หรือการเสื่อมสภาพจากการใช้งาน (เช่น กรอบ ปุ่มกด หน้าจอ อุปกรณ์ ฯลฯ)

1.8 เครื่องโทรศัพท์ หรืออุปกรณ์เสริม ที่ได้รับการแกะเครื่อง ซ่อมแซม การแก้ไข หรือดัดแปลงทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์จากบุคคลใดซึ่งมิใช่ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต

2. หมายเหตุการณ์ซ่อมแซมและการแจ้งเตือนการสํารองข้อมูล

2.1 กรณีส่งซ่อม ลูกค้าโปรดนําหลักฐานการซื้อที่ถูกต้องและใบกํากับภาษีต้นฉบับ โดยบัตรรับประกันและใบกํากับภาษีต้องกรอกข้อมูลอย่างครบถ้วนและประทับตราโดยตัวแทนจำหน่าย และไม่สามารถแก้ไขได้ มิฉะนั้นถือว่าเป็นเอกสารที่ไม่ถูกต้อง) สติกเกอร์ที่ระบุหมายเลข IMEI ในบัตรรับประกันไม่สามารถฉีกได้ มิฉะนั้นการรับประกันจะไม่สมบูรณ์

2.2 ก่อนที่จะทําการซ่อมแซมเครื่องลูกค้าต้องสํารองข้อมูล (เช่น หมายเลขโทรศัพท์, ข้อความ, รูปภาพ ฯลฯ) ของตัวเองไว้และลบออกเพื่อหลีกเลี่ยงความสูญเสียหรือการเปิดเผยข้อมูลในระหว่างการซ่อมแซมต่อไป เพื่อการเคารพความเป็นส่วนตัว ทางศูนย์บริการและเจ้าหน้าที่ของวันพลัส จะไม่รับผิดชอบต่อการสํารองข้อมูลหรือเรียกคืนข้อมูลสําหรับผู้ใช้ แล้วก็ไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการสูญหายหรือมีการเปิดเผยข้อมูล

2.3 กรณีลูกค้า walk-in หากมีเหตุให้ไม่สามารถซ่อมเสร็จได้ภายในวันนั้นๆ ช่างจะประเมินเวลาการซ่อมแซม หากต้องใช้เวลาซ่อมนานเกินกว่า 2-3 วันทำการ ทางช่างจะเสนอให้ลูกค้ายืมใช้เครื่องสำรอง หากลูกค้าตกลงจะต้องเซ็นข้อตกลงการใช้เครื่องสำรอง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการและการยอมรับของลูกค้าด้วย

3. เงื่อนไขการรับประกันหลังการซ่อม

3.1 การซ่อมในประกัน หลังจากซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้ว เครื่องจะรับประกัน 3 เดือน หรือหากยังอยู่ในประกัน ก็นับระยะเวลา การรับประกันเดิมที่เหลือต่อ เลือกระยะเวลาที่นานที่สุด กรณีมีการเปลี่ยนบอร์ดและหน้าจอในประกัน บอร์ดและหน้าจอที่เปลี่ยนจะรับประกัน3 เดือน หรือหากยังอยู่ในประกัน ก็นับระยะเวลาการรับประกันเดิมที่เหลือต่อ เลือกระยะเวลาที่นานที่สุด

3.2 การซ่อมนอกประกัน จะรับประกันเฉพาะอะไหล่ที่เปลี่ยน 3 เดือน

3.3 อุปกรณ์เสริมทั้งหมดของ วันพลัส ที่เคยเปลี่ยนในประกัน จะนับระยะเวลาการรับประกันใหม่เริ่มจากวันที่เปลี่ยนให้ลูกค้า

3.4 ถ้าเครื่องตกนํ้าหรือโดนความชื้นอย่างหนัก จะมีสองวิธีทางให้เลือกเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า คือ

3.4.1 เปลี่ยนอะไหล่ทั้งหมดที่โดนความชื้นหรืออาจเกิดอาการเสียที่ต้องมีค่าใช้จ่าย หลังจากซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้ว เครื่องลูกค้าจะรับประกัน 3 เดือน หรือหากยังอยู่ในประกัน ก็นับระยะเวลาการรับประกันเดิมที่เหลือต่อ บอร์ดและหน้าจอที่ เปลี่ยนจะรับประกัน 3 เดือนหรือหากยังอยู่ในประกัน ก็นับระยะเวลาการรับประกันเดิมที่เหลือต่อ เลือกระยะเวลาที่นานที่สุด

4. หมายเหตุอื่นๆ

4.1 สําหรับกรณีที่โดนความชื้น ตกนํ้า ความเสียหายอย่างร้ายแรงหรือการดัดแปลงโทรศัพท์โดยไม่ได้รับอนุญาต อาจมีปัญหาอื่นเกิดขึ้นหลังจากการซ่อมแซม อย่างเช่น ก่อนการตรวจเช็คตัวโทรศัพท์อาจสามารถโทรเข้า-ออก ได้ แต่พอภายหลังการตรวจเช็คโทรศัพท์อาจจะใช้งานไม่ได้ นี่คือผลกระทบที่เกิดจากอาการเสีย จะไม่สามารถแก้ไขได้โดยสมบูรณ์ ซึ่งศูนย์บริการอาจต้องให้ผู้ใช้ลงนามในข้อตกลงการซ่อมแซมตามความจําเป็นของสถานการณ์ก่อนที่จะซ่อมเครื่อง

4.2 หากนโยบายการให้บริการข้อใดที่ขัดต่อกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของประเทศไทย ศูนย์บริการจะปฏิบัติตามมาตรฐานของกฎหมายและระเบียบข้อบังคับเป็นหลักในสินค้าบางรุ่นที่ได้มีการประกาศการรับประกันพิเศษ เพื่อทําการส่งเสริมการขาย เช่น การรับประกันจอแตก, การเพิ่มระยะเวลาการรับประกัน หรือ อื่นๆ ทางศูนย์บริการจะอ้างอิงและปฏิบัติตามนโยบาย ที่ได้แจ้งไว้เป็นกรณีๆไป